Reglement

1. ALGEMEEN

a. De Ammodo KNAW award (de Award) dient als blijk van erkenning van geleverde wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende wetenschappers en stelt deze wetenschappers in staat vrij en ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

b. De Award bestrijkt de volgende vakgebieden (de Vakgebieden):

 • Natural Sciences
 • Biomedical Sciences
 • Humanities
 • Social Sciences

c. De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit acht prijzen van EUR 300.000. Per vakgebied zijn maximaal twee prijzen van EUR 300.000 beschikbaar.

d. De Award zal door de laureaat, in overeenstemming met dit reglement, in zijn geheel gebruikt worden voor de financiering van onafhankelijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

2. LAUREATEN

Laureaten:

 • zijn excellente internationaal erkende ‘mid-career’ wetenschappers;
 • worden geacht in staat te zijn om een bijdrage te leveren aan vrij en ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek;
 • zijn niet langer dan 15 jaar geleden gepromoveerd; en
 • hebben een aanstelling bij een Nederlands onderzoeksinstituut.

3. NOMINATIES

De volgende personen kunnen ieder zelfstandig kandidaten nomineren voor de Award:

 • de colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten;
 • de faculteits-decanen van alle Nederlandse universiteiten;
 • de directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten; en
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

De volgende personen kunnen gezamenlijk kandidaten nomineren voor de Award:

 • leden van de KNAW; en
 • leden van De Jonge Akademie.

Kandidaten die worden genomineerd door leden van de KNAW en/of leden van De Jonge Akademie worden geacht op een geldige wijze te zijn voorgedragen als zij door tenminste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie zijn voorgedragen.

Een persoon die een kandidaat voor een Award kan nomineren, wordt hierna aangeduid als Nominator.

Elke Nominator kan maximaal 2 (twee) kandidaten per Vakgebied nomineren.

Nominaties vinden plaats door middel van het Award Nominatie Formulier (dat beschikbaar is via www.ammodo-knaw-award.org). Het Award Nominatie Formulier vóór 16 september 2016 (de “Sluitingsdatum”) worden gezonden aan info@ammodo-knaw-award.org. De volgende documenten dienen gelijktijdig met het Award Nominatie Formulier te worden verstrekt:

 • een curriculum vitae van de kandidaat; en
 • een bijgewerkte publicatielijst van de kandidaat.

Nominaties die niet volgens de hiervoor genoemde procedure zijn gedaan worden niet in aanmerking worden genomen.

Leden van (i) de directie en het bestuur van de KNAW, (ii) het bestuur van Ammodo en (iii) de Adviescommissie (als hieronder gedefinieerd) kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen en kunnen geen Nominator zijn.

4. ADVIES

Ammodo en de KNAW zullen voor elk Vakgebied een adviescommissie benoemen (de Adviescommissie). De Adviescommissie zal bestaan uit vijf leden. Alle leden van de Adviescommissie zullen hoogleraar zijn.
De primaire taak van de Adviescommissie is om de nominaties te beoordelen die zijn gedaan voor het relevante Vakgebied en om (gemotiveerde) aanbevelingen te doen aan het bestuur van Ammodo en het bestuur van de KNAW voorafgaand aan het besluit (zie paragraaf 6. Besluit hieronder).

5. CRITERIA

Beoordeling van de kandidaten zal plaatsvinden aan de hand van de volgende criteria (waarbij aan de kwaliteit van het werk van de kandidaat meer gewicht wordt toegekend dan aan de kwantiteit van het werk van de kandidaat):

a. Wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waarbij die kwaliteit zal worden bepaald aan de hand van criteria die gangbaar zijn voor de beoordeling van die kwaliteit in het domein van de kandidaat, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • de bijdrage van de kandidaat aan de ontwikkeling van zijn domein, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de deelname van de kandidaat aan baanbrekend onderzoek of aan baanbrekende publicaties;
 • (keynote) lezingen/presentaties van de relevante kandidaat op (inter)nationale wetenschappelijke congressen/conferenties;
 • lidmaatschappen van (inter)nationale jury’s, visitatiecommissies, wetenschappelijke redacties, wetenschappelijke academies of andere organisaties; en
 • (internationale) wetenschappelijke erkenningen, waaronder aan de relevante kandidaat toegekende wetenschappelijke prijzen en subsidies.

b. Kwantiteit van de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, waaronder:

 • het aantal wetenschappelijke publicaties (gereviewde artikelen in tijdschriften, boeken, hoofdstukken in boeken); en
 • andere kwantitatieve indicatoren die gebruikelijk zijn in het domein van de kandidaat, zoals de Hirsch-index, aantal patenten of andere kwantitatieve indicatoren.

6. BESLUIT

De laureaten zullen worden gekozen door het bestuur van Ammodo na ontvangst van de (gemotiveerde) aanbevelingen van de Adviescommissie en na het bestuur van de KNAW gehoord te hebben.

Na selectie van de laureaten zal elke laureaat en zijn Nominator onder strikte geheimhouding worden geïnformeerd over die selectie. Tegelijkertijd zal elk van de Adviescommissies worden geïnformeerd over de selectie van de laureaten in diens Vakgebied. Nadat de laureaten) in het relevante Vakgebied hun Award hebben geaccepteerd, worden ook de Nominatoren van de andere kandidaten op de hoogte gesteld van het feit dat hun kandidaten niet zijn geselecteerd.

In januari van het jaar waarin de Award zal worden uitgereikt, zullen Ammodo en KNAW gezamenlijk de laureaten in elk van de Vakgebieden bekendmaken.

7. UITREIKING AWARD

Tijdens een feestelijke uitreiking (die in maart van het jaar waarin de Award worden uitgereikt zal plaatsvinden) zal:

 • de Award gezamenlijk door Ammodo en KNAW worden uitgereikt aan ieder van de laureaten in alle Vakgebieden;
 • zal de Voorzitter van elke Adviescommissie een laudatio uitspreken voor ieder van de laureaten in het Vakgebied van die relevante Adviescommissie; en
 • elk van de laureaten (voor zover mogelijk) een korte presentatie geven van het onderzoeksproject waaraan hij voornemens is het bedrag van de Award te besteden.

8. UITGAVEN

De Award:

 • zal door de laureaat gebruikt worden om het onafhankelijke fundamentele wetenschappelijke onderzoek van zijn keuze te financieren (op voorwaarde dat zulk onderzoek behoort tot het domein waarin de laureaat is gespecialiseerd);
 • kan worden besteed aan het salaris van één of meer onderzoekers en aan andere kosten die aan het onderzoek zijn verbonden (waaronder kosten van materiaal en reis- en verblijfskosten);
 • zal niet worden gebruikt om overhead kosten of andere, niet direct uit het met behulp van de Award gefinancierde onderzoek voortvloeiende kosten van het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam is te financieren; en
 • zal niet worden gebruikt om een bestaand onderzoeksprogramma van het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam is te financieren.

De Award zal in gedeeltes door Ammodo worden betaald (aan het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam is ten behoeve van de laureaat en het onderzoek) (i) in overeenstemming met het onderzoeksplan waarnaar in paragraaf 9. Monitoring en Evaluatie hieronder wordt verwezen, tenzij dat onderzoeksplan strijdig is met dit reglement, en (ii) na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam dat het gebonden is aan dit reglement.

De Award kan worden ingetrokken door Ammodo wanneer de laureaat of het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam is, na een verzoek tot nakoming, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer van de verplichtingen vermeld in paragraaf 9. Monitoring en Evaluatie hieronder. In het geval de Award wordt ingetrokken, zal het bedrag van de Award dat reeds is betaald door de partij die dat bedrag heeft ontvangen worden terugbetaald en zal Ammodo niet gehouden zijn om nog enige betaling te doen in verband met de Award.

Wanneer het onderzoek tijdens de geplande onderzoeksperiode wordt beëindigd als gevolg van ziekte of het overlijden van de laureaat, dan zal het gedeelte van het ontvangen bedrag dat nog niet is besteed onverwijld worden terugbetaald aan Ammodo en zal Ammodo niet gehouden zijn verdere bedragen te betalen in verband met de Award.

Als de laureaat zijn werkzaamheden voor het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de hij werkzaam is beëindigt (om welke reden dan ook) dan zal de laureaat Ammodo en de KNAW daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De laureaat en Ammodo zullen dan te goeder trouw de gevolgen daarvan voor betaling van het resterende gedeelte van de Award bespreken (waarbij expliciet wordt opgemerkt dat Ammodo het recht heeft om te besluiten dat het resterende gedeelte van de Award niet zal worden uitbetaald, indien uitbetaling daarvan in redelijkheid niet van Ammodo kan worden gevraagd).

9. MONITORING EN EVALUATIE

Uiterlijk binnen één jaar na de uitreiking van de Award zal elke laureaat:

 • (i) aan Ammodo en de KNAW een kort onderzoeksplan doen toekomen met betrekking tot het door de laureaat (of onder diens supervisie) te verrichten onafhankelijke fundamentele wetenschappelijke onderzoek (inclusief een voorgesteld tijdschema van het onderzoek (van maximaal vijf jaar) en een budget (met een specificatie van de kapitaalsbehoefte in elke fase van het onderzoek); en
 • (ii) gestart zijn met het relevante onderzoek.

Binnen zes maanden na het einde van het relevante onderzoek zal de laureaat Ammodo en de KNAW een rapport doen toekomen waarin (i) de resultaten van het onderzoek en (ii) het totale bedrag dat aan het onderzoek is besteed zijn vermeld.

Het bedrag van de Award dat nog resteert na het einde van het onderzoek zal worden geannuleerd en Ammodo zal geen verplichting hebben een dergelijk bedrag nog aan de laureaat of het Nederlandse onderzoeksinstituut waar de laureaat werkzaam is uit te betalen.

Materiële wijzigingen van het onderzoeksplan, het tijdschema en het budget waarnaar hiervoor onder (i) wordt verwezen zullen van te voren met Ammodo worden besproken en zullen van te voren door Ammodo dienen te worden goedgekeurd.

10. ALGEMEEN

Dit reglement is beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het reglement in de Nederlandse taal en het reglement in de Engelse taal prevaleert hetgeen is opgenomen in het reglement in de Nederlandse taal.

Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van het bestuur van Ammodo en het bestuur van de KNAW worden gewijzigd.

Het bestuur van Ammodo en het bestuur van de KNAW zullen gezamenlijk besluiten ten aanzien van alle zaken en issues die zich voordoen en waarin dit reglement niet voorziet.

Dit Reglement is van kracht vanaf 1 april 2016.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van Ammodo gehouden op 11 februari 2016.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de KNAW gehouden op 8 februari 2016.